زباله بنددار جعبه ای کاورلوکس

در انبار

کیسه زباله های بنددار اورلپ
خیلی کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ

کیسه زباله بنددار صنعتی ، به ابعاد cm 110×90 به رنگ مشکی