سفره شفاف ملورین کاورلوکس

در انبار

سفره شفاف ملورین کاورلوکس

20 متر مربع از این سفره ها به دور دوک پیچیده می شود. برای رعایت اصول بهداشتی این رول ها شرینک می شوند.